Adatkezelési tájékoztató

A Nefelejcs nyaralóba történő szálláshely foglaláshoz bizonyos, az alábbiakban részletezett személyes adatoknak a megadása szükséges. Ezúton tájékoztatjuk Önöket a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elvekől és gyakorlatról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedésekről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Tájékoztatjuk, hogy a rögzített személyes adatok bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen nyilatkozatnak megfelelően kerül kezelésre.

A honlapon keresztül történő online foglalással vagy érdeklődéssel, mint felhasználó elfogadja jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit.

1. Adatkezelő adatai és elérhetőségei

Név: Szakál Attila
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26. 3. em. 27.
Adószám: 74996061-1-41
E-mail: info@nefelejcsnyaralo.hu

2. Az adatkezelés céljai: 

 • Előzetes tájékoztatás a szálláshelyről
 • Online történő szállásfoglalás biztosítása
 • Számla kiállítás.
 • Vendégek személyes adatait a kötelezően használandó vendegem.hu (a továbbiakban: Vendegem) rendszerben rögzítése
 • Hírlevél útján történő kapcsolattartás.

3. Az alábbi személyes adatokat kezeljük az összes megszálló, valamint megrendelő vendégről:

 • teljes név
 • állampolgárság
 • nem
 • születési hely és idő
 • lakcím
 • e-mail cím

Csak azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a szolgáltatás nyújtásához, az EVA rendszer használatához, valamint a számlázáshoz szükségesek. A fenti adatok kezelése jogszabály szerint elengedhetetlen, hiszen ezeket az adatokat a számlában és az Vendegem rendszerben rögzítenünk kell. Az e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges.

4. Személyes adatok kezelésének jogalapja

Az adatok kezelésének jogalapja szerződés teljesítése és jogszabály rendelkezése.

Szerződés teljesítése: Amennyiben On egy szálláshely-szolgáltatást vásárol tőlünk, azt akkor tudunk teljesíteni, ha a fenti adatokat megadja nekünk, – ez már igaz abban az esetben is, ha foglalási szándékkal fordul felénk, – hiszen ekkor csak az Ön által megadott adatok birtokában tudunk megfelelő tájékoztatást adni a szolgáltatásról. Továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A 3. pontban foglalt adatok ilyen adatok.

Vendegem rendszer használata: Jogszabály kötelező rendelkezése folytán az Vendegem rendszerben kötelesek vagyunk rögzíteni a nálunk megszállt vendégek adatait, ezért az Ön adatait is. Ezen adatok a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba kerülnek be.

Mindkét esetben az adatok kezelésének jogalapja továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, mely alapján számlát vagyunk kötelesek kiállítani az általunk nyújtott szolgáltatásról, valamint kötelesek vagyunk kezelni a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó bizonylatokat.

Felhívjuk az Ön figyelmét arra, hogy piacszerzési célból a GDPR rendelet alapján a jogos érdek jogalapja szerint jogosultak vagyunk személyes adatok kezelésére, természetesen az Ön jogainak tiszteletben tartása mellett.

5. Személyes adatok címzettjei, adatfeldolgozó:

A személyes adatokat az Adatkezelő kezeli.

A számla kiállítása a www.szamlazz.hu számlázó programján keresztül történik online módon. A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója itt érhető el. A számlákat az Adatkezelő állítja ki a program segítségével, és azok csak a jogszabályi előírások alapján kerülnek az Adóhatóság részére továbbításra.

A nefelejcsnyaralo.hu honlapot az Adatkezelő kezeli és üzemelteti

6. Adatkezelés időtartama

A számlázáshoz szükséges adatokat (név, cím, számla sorszáma és összege) a számviteli törvény szerint 8 évig vagyunk kötelesek kezelni.

A 3. pontban írt egyéb adatokat a szerződéses kapcsolat megszűnésétől számított 1 évig kezeljük.

7. Adatkezeléssel érintettek jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az adatkezeléssel kapcsolatban, például arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről, és azokat kinek továbbítjuk, illetve hozzáférési joga van ahhoz, hogy kezelünk-e Önről adatot, ha igen, mit, milyen célból, milyen időtartamra, ehhez kapcsolódóan milyen jogai vannak és hol tehet panaszt.

Joga van továbbá ahhoz, hogy kérje a kezelt személyes adatai javítását, helyesbítését, ha azok nem felelnek meg mindenben a valóságnak.

Kérheti a személyes adatai törlését vagy zárolását – amennyiben nem kötelező adatkezelésről van szó –, ha az adatkezelés jogellenes, célja megszűnt, visszavonja a személyes adatok kezelésére adott hozzájárulását, kezelt adata téves vagy hiányos és ez nem orvosolható, a bíróság vagy a NAIH elrendelte ezt. Kérheti az Önre vonatkozó személyes adatok elfeledtetését is, ami azt jelenti, hogy a technika jelenlegi állása szerint mindent megteszünk azért, hogy mindenhonnan törlésre kerüljenek azok az adatok, amelyek törlését jogszerűen kérte.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, ezt visszavonhatja, azonban ez egyrészt nem érinti a korábban jogszerűen felvett adatokat, másrészt a jogszabály alapján kötelezően kezelendő adatokat, valamint a szerződés teljesítése céljából továbbra is kezelhetjük személyes adatait, így például kiegyenlítetlen számla érvényesítésére irányuló eljárásban, bevallási-adatszolgáltatási kötelezettségünkkel kapcsolatban, illetve az Vendegem eljárásokban.

Tiltakozhat is a személyes adatai kezelése ellen, ha Ön szerint olyan módon kezelünk adatokat, mellyel nem ért egyet. Ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, és ha ez a tiltakozás jogszerű, töröljük a személyes adatokat, kivéve, ha nem a törlést kéri, hanem például az adatok zárolását, az adatkezelés korlátozását. Az adatkezelés akkor is korlátozásra kerül, ha Ön vitatja az adatok pontosságát – amíg ezt ellenőrizzük –, vagy nekünk már nincs szükségünk az adatokra, de Ön azt igényli igényérvényesítés céljából például.

8. Panasz benyújtásának lehetősége, bírósági jogorvoslat

Amennyiben úgy gondolja, hogy a személyes adatai kezelése során bármilyen sérelmet szenvedett, kérjük, jelezze azt nekünk haladéktalanul, és azonnal, legkésőbb 30 napon belül intézkedünk a jogsérelem orvoslása iránt. Amennyiben nem lennének kielégítőek az általunk tett intézkedések, tájékoztatjuk, hogy jogai védelme érdekében bírósághoz (a lakóhelye szerint illetékes, melyet a www.birosag.hu oldalon megtalál) fordulhat, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 06-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) is fordulhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy bírósági vagy hatósági jogorvoslatot onnantól 30 napon belül nyújthat be, hogy mi az Ön bejelentésével, tiltakozásával kapcsolatos döntésünket meghoztuk és közöltük Önnel, vagy elmulasztottuk határidőben megválaszolni az Ön tiltakozását.

9. Adatok biztonsága és védelme

Mindent megteszünk azért, hogy védjük az Ön személyes adatait. Ennek érdekében jelszóval védettek a gépeink, biztonsági mentéseket végzünk, és jelezzük Önnek haladéktalanul, ha bármilyen adatvédelmi incidens merült fel, ha például bármilyen szokatlan belépési kísérletet észlelünk.

10. Sütik (cookie-k) kezelése

Weboldalunkon un. sütiket használunk, melyek lehetővé teszik a webhely forgalmának mérését, statisztikák készítését. A sütik az Ön hozzájárulása alapján, jöhetnek létre, melyet a süti beállításokban visszavonhat. 

Azok a sütik, melyek az oldal működéséhez szükségesek, jogos érdeken alapuló adatkezelésnek minősülnek, nem igénylik az Ön hozzájárulását. Azok a sütik, melyek nem esnek ebbe a kategóriába, csak akkor működnek, ha Ön ezt jóváhagyja. A legtöbb böngésző automatikusan fogadja a sütiket. Önnek a böngésző beállításainál és a weboldal süti beállításaiban van lehetősége a sütiket kezelni, tilthatja és törölheti őket.

11. Külső közvetítő szolgáltatók

A Weboldalunk működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló alkalmazást veszünk igénybe.

Weboldalunk a Google Analytics és Google Adwords szolgáltatásokat használja. A Google cookie-kat és web beacont (web jelzőt) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weblap használatának elemzését. A Google „Adatvédelmi irányelvei” ezen a linken érhetők el.

12. Fogalommagyarázatok

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (technikai műveleteket jelent)

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés stb.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése

Süti (cookie):  A süti a böngésző által a honlap látogató eszközén (jellemzően számítógép vagy mobiltelefon) elhelyezett szöveges fájl, mely a felhasználóra, a weboldal működésére, vagy a felhasználó és a webszerver közötti kapcsolatra vonatkozó információt tárol. A weboldalak ezeknek az információknak a felhasználásával javítani tudják a felhasználói élményt, vagy ezek segítségével nyújtanak szolgáltatásokat vagy statisztikák alapjáúl szolgálnak..